อาจารย์และข้าราชการ วพบ. ดำเนินการกิจกรรมบริการวิชาการโดยไปช่วยฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพบกเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้กำลังพลมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่นและบุคคลในครอบครัวครัวยามฉุกเฉินได้

By admin