วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในการประกวด Best Simulation Award ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัลคือ

พ.ท.หญิง อุษณีย์ อังคะนาวิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
พ.ท.หญิง ผศ.ดร. องค์อร ประจันเขตต์ และคณะ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

พ.ต.หญิง จงสฤษฎ์ มั่นศิล รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
พ.ต.หญิง สุวลักษณ์ เอกสมัย รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา การพยาบาลเด็ก

By admin