วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่
23 มิถุนายน 2566 รวม 16 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 45 นาย ทั้งในและนอกกองทัพบก

การจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ ศึกษาดูงาน

ทั้งนี้ พลโท มานะพล เล็กสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรุณาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566

By admin