วันที่ 26 มิ.ย.66
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM การประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าของนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในปีการศึกษา 2565

พร้อมทั้งร่วมวางแผนฝึกภาคปฏิบัติ โดยนำผลการประเมินจากผู้เรียน และอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566

By admin