วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดการประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลด้านสุขภาพและการพยาบาล ซึ่งก่อนการประชุม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้ประกอบพิธีรับมอบของที่ระลึกพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญเงินและสิ่งของพระราชทาน ของที่ระลึกพระราชทานมอบแก่อดีตคณาจารย์ และอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ในการนี้ พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นผู้แทนรับพระราชทานเงินพระราชทาน เพื่อนำไปดำเนินโครงการอาคารเอนกประสงค์ Army Nurse Space เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นศูนย์กลางในการประสานสัมพันธ์ของศิษย์พยาบาลทหารบก ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป โดยมีอดีตคณาจารย์ อาจารย์ และนักเรียนพยาบาลร่วมในพิธี การพระราชทานเงินพระราชทาน และของที่ระลึกดังกล่าว นำมาซึ่งความซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงเมตตาต่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และบุคลากรทางการพยาบาล สร้างพลังใจให้พยาบาลกองทัพบกตระหนักมั่นในการเป็นผู้ให้ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดไป

By admin