เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 58 ได้นำเสนอโครงการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย(Patient safety) ภายใต้กิจกรรมร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(Inter-Professional Collaboration for Patient Safety) ประจำปี 2566 โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนแพทย์ และ นักเรียนพยาบาล ได้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยร่วมกัน โดยในครั้งนี้ในจัดทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง นพท./นศท.วพม. ชั้นปีที่ 4 และ นรพ.วพบ. ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมพลโทผ่องฯ ตึกพัชรกิติยาภา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โดยกิจกรรม Patient safety เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพแพทย์และพยาบาล ซึ่งต้องปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

By admin