นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมโครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๓ ก.ย. ๖๖

จัดขึ้นโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับวิทยากรจากสถาบันต่างๆ

โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษเป็นโครงการค่ายแนะแนวสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ที่สนใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา อาทิเช่น โรงเรียนทหาร -ตำรวจ ๔ เหล่าทัพ วิทยาลัยพยาบาลทหาร-ตำรวจ และมหาลัยอื่นๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


By admin