วันที่ 26 มิ.ย.66
นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 แสดงความสามารถโดยประยุกต์ทักษะลีลาศ จากการเรียนวิชา วทลส 306 เลือกเสรี 3 (ลีลาศ)
ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยนักเรียนพยาบาลได้นำความรู้และทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ อาทิเช่น วอลซ์ บีกิน แทงโก้ ชะชะช่า มาประยุกต์สร้างสรรค์การแสดงได้อย่างลงตัว และทันสมัย

นอกจากจะเป็นการประเมินผลความสามารถ และการเรียนรู้ในรายวิชาแล้ว นักเรียนพยาบาลยังได้ฝึกความแข็งแรงของร่างกาย มีบุคลิกภาพที่สง่างาม การเข้าสังคม สร้างสัมพันธภาพ การทำงานประสานสอดคล้องร่วมกับผู้อื่น พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความมั่นใจในการแสดงออก

By admin