นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 และ คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ Korea Armed Forces Nursing Academy เมืองเเดจอน ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เเละโรงเรียนพยาบาลทหารเม็กซิโก ตั้งแต่วันที่ 3-7 ก.ค. 2566

โดยได้มีการศึกษาดูงาน ณ Army Cadet Military, Air Force Military เข้าชมพิพิธภัณฑ์ วิวัฒนาการเเละ การพัฒนายุทธูปอุปกรณ์ในการรบ ร่วมถึงประวัติศาสตร์การรบ เยี่ยมชมโรงพยาบาล Armed Force Trama Care Center การจัดการในการดูเเลผู้ป่วยเเละการขนส่งผู้ป่วยทั้งทางบกเเละอากาศ เข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอน TCCC ทั้งใน CTX และ FTX รวมถึงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ กับเพื่อนๆประเทศเม็กซิโกเเละเกาหลีใต้ เเละประเทศเม็กซิโกได้มีการสอนเต้น Salsa ให้กับเพื่อนๆเกาหลีใต้

ในส่วนของประเทศไทย นักเรียนพยาบาลได้เผยเเพร่มวยไทย เเละการรำประกอบเพลง นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านกองทัพของประเทศเกาหลีใต้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลทหารเกาหลีใต้ เเละการจัดเรียนการเรียนการสอนของนักเรียนพยาบาลทหารของประเทศเกาหลีใต้

By admin