วันที่ 26 มิ.ย.66
นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 แสดงความสามารถโดยประยุกต์ทักษะมวยไทย จากการเรียนวิชา วทลส 305 เลือกเสรี 3 (ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว)
ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยนักเรียนพยาบาลได้นำความรู้และเทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัว โดยใช้ทักษะมวยไทยมาประยุกต์จัดแสดงในสถานการณ์จำลอง สอดคล้องตามนโยบายของกองทัพบกในการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร โดยให้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางทหารของกองทัพบก

นอกจากจะเป็นการประเมินผลความสามารถ และการเรียนรู้ในรายวิชาแล้ว นักเรียนพยาบาลยังได้ฝึกความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงพัฒนาด้านจิตใจ และอารมณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

By admin