ค่ายฝึกอบรม ยุวชนพัฒนา ครั้งที่ 12 💚

จัดให้แก่ นร.ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 120 คน

ณ รร. กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์

วันที่ 5 ก.ค. 66 เวลา 0800-1700

แกนนำโดยชมรมพัฒนาสังคม วพบ. และ ชมรมต่างๆของ นรพ.วพบ.

เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความมีระเบียบวินัยในตน รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และพิษภัยบุหรี่/สารเสพติด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแยกขยะอย่างถูกวิธี และสร้างแรงจูงใจเชิงบวกแก่วิชาชีพพยาบาลและทหาร 💂‍♂️💚

By admin