วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของกองทัพบก นำโดย พลตรี พลวุฒ ลำเจียก เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้วิชาทหาร และผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก
รวมถึงเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้แก่ ห้องฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาล, ห้องเรียนพร้อมสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ Z-space, ห้องการเรียนรู้ด้วยสื่อเสมือนจริง (Virtual Learning Room) และห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ที่สนับสนุนคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

By admin