กิจกรรมแชร์สมาย ชายป่า ครั้งที่ 24
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ราชบุรี (ห้วยอะนะ) ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค. 66

จัดขึ้นโดย ชมรมพัฒนาสังคม โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับวิทยากรจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

เพื่อสร้างแนวทางการศึกษา มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้ แก่เยาวชนในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนรุจิรพัฒนา และเพื่อปลูกจิตสำนึกการรักป่าไม้ บูรณะซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ให้มี สภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

By admin