admin rtanc

POST BY admin rtanc
รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ตรวจร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์   เพื่อเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ตรวจร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พฤษภาคม 19, 2017 / 0 Comment
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีกตัญญูกตเวทิตา นรพ.รุ่นที่ 50
0

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีกตัญญูกตเวทิตา นรพ.รุ่นที่ 50

พฤษภาคม 09, 2017 / 0 Comment
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า ตรวจเยี่ยม วพบ.
0

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า ตรวจเยี่ยม วพบ.

พฤษภาคม 09, 2017 / 0 Comment
พิธีมอบประกาศนียบัตร นทน.เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8
0

พิธีมอบประกาศนียบัตร นทน.เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 8

พฤษภาคม 09, 2017 / 0 Comment
วันประกาศปณิธาน
0

วันประกาศปณิธาน

มีนาคม 21, 2017 / 0 Comment
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
0

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน

มีนาคม 20, 2017 / 0 Comment
ประชุมมสภา วพบ.ครั้งที่ 1/2560
0

ประชุมมสภา วพบ.ครั้งที่ 1/2560

มีนาคม 20, 2017 / 0 Comment
ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงาน วิชา วทฉป 412
0

ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงาน วิชา วทฉป 412

มีนาคม 20, 2017 / 0 Comment
พิธีมอบหมวกพยาบาล นรพ.ชั้นปีที่ 2
0

พิธีมอบหมวกพยาบาล นรพ.ชั้นปีที่ 2

มีนาคม 06, 2017 / 0 Comment
กีฬาเชื่่อมความสัมพันธ์
0

กีฬาเชื่่อมความสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 16, 2017 / 0 Comment