แผนกเตรียมการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

          
บุคคลากรประจำแผนกเตรียมการ
       
 
หน.ผตก.วพบ.
พ.อ.บำรุง   บำรุงญาติ
 
หน.ฝ่ายประเมินผลและสถิติ วพบ. พ.ท.หญิง วรรณรัตน์   ศรีกนก
 
ประจำแผนก ผตก.วพบ. พ.ท.หญิง นงลักษณ์   อินทร์วิลัย 
 
อาจารย์พยาบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่าย วพบ. ร.อ.หญิง ภัทริกา   วงศ์อนันต์นนท์ 
 
นายทหารโปรแกรม ร.ต.วงศ์ธร   นาคสุวรรณ
 
รรก.นายทหารสถิติ นางสาว ปภาวี   ฐิติมโนวงศ์
 
เสมียน ผตก.วพบ. จ.ส.อ.สมหวัง   พยัคมาก
 
เสมียน ผตก.วพบ. จ.ส.ต.หญิง เพ็ญศรี   เถาทิพย์ 
 
เสมียน ผตก.วพบ. ส.อ.สุวรรณ    ชั้นดี
 
เสมียน ผตก.วพบ. ส.ท.วีรยุทธ    เทียมสิงห์
 
จนท.ควบคุมเครื่องจักรคำนวณ วพบ. ส.ต.สุธิวัต      กาญจนอุทัย
 
พนักงานบริการ ผตก.วพบ นาง จรินทร์     โชติชื่น