เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม 

มุมมองในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงนโยบาย โดย รศ.ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

การนิเทศการพยาบาลด้วยเทคนิค GROW Model โดย  พว. ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์

การนิเทศทางคลินิก เพื่อการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 10 ประการ โดย พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ

กฎหมายวิชาชีพ: ประเด็นสำคัญในการบริการทางการแพทย์ โดย พ.ต.ท.หญิง พญ. กฤษณา ไทยทอง

การนำมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์มุ่งสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดย พว. ลดาวัลย์ รวมเมฆ

การนิเทศทางการพยาบาลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคล โดย พ.ท.หญิง วรรธกร รักอิสสระ

การนิเทศการพยาบาลแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดย กนกพร แจ่มสมบูรณ์

มมุมองการนเิทศในคลนิกิของ อาจารยพ์ยาบาล โดย พ.อ.หญิง ดร.สายสมร  เฉลยกติติ

การคิดบวกกับสุขภาวะ อาหารกับกลไกของร่างกายที่พยาบาลควรรู้  โดย ดร.เอกราชฯ

เรื่องดีๆที่อยากเล่า โดย พล.ต.หญิง วาสุณี   อันตรพีระ