ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 

 

อาจารย์ประจําภาควิชาการ

 
                   พ.อ.หญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (COL.Dr. SAISAMORN CHALEOYKITTI)
  พ.ท.หญิง จุฑารัตน์ บันดาลสิน (LT.COL. JUTAAT BANDANSIN)
  พ.ต.หญิง นัยนา วงศ์สายตา (MAJ. NAIYANA WONGSAITA)
  พ.ต.หญิง กุสุมา กังหลี (MAJ. KUSUMA KANGLEE)
  พ.ต.หญิง พรนภา คำพราว (MAJ. PORNNAPA KAMPROW)