ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

อาจารย์ประจําภาควิชาการ       รายวิชาที่รับผิดชอบ       งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์       กิจกรรม

                       

อาจารย์ประจําภาควิชาการ

 
  หัวหน้าภาค พันเอกหญิง สมพิศ   เกิดศิริ
  รองหัวหน้าภาค พันโทหญิง สรินทร   เชี่ยวโสธร
  อาจารย์ประจำภาควิชา พันตรีหญิง พจนา   เปลี่ยนเกิด
    ร้อยเอกหญิง อัญธิดา   สระแก้ว