ภาควิชาความรู้พื้นฐาน

อาจารย์ประจําภาควิชาการ       รายวิชาที่รับผิดชอบ       งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์       กิจกรรม

 

อาจารย์ประจําภาควิชาการ

   
                  พ.อ.หญิงรังสินี พูลเพิ่ม อจ.หน.ภพฐ.กศ.วพบ.
  Col. Rungsinee Poonperm  
  พ.ท.หญิงดร.ปราณี อ่อนศรี อจ.พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ รอง หน.ภพฐ.กศ.วพบ.
  Lt.Col. Pranee Onsri  
  พ.ท.หญิงเบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ อจ.พยาบาล ภพฐ.กศ.วพบ.
  Lt.Col. Benjawan Wongprach  
  พ.ต.หญิง สรานันท์ อนุชน อจ.พยาบาล ภพฐ.กศ.วพบ.
  Maj. Saranunt Anuchon