ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์

อาจารย์ประจําภาควิชาการ       รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 

อาจารย์ประจําภาควิชาการ

   
                  อาจารย์หัวหน้าภาควิชา พ.อ. ดร.หญิง อมราภรณ์ หมีปาน (Col. Amaraporn Meeparn)
  อาจารย์รองหัวหน้าภาควิชา พ.ท.หญิง พัชราภรณ์ อุ่นเตจ๊ะ (Lt.Col. Patcharaporn Untaja)
  อาจารย์พยาบาลในภาควิชา พ.ต.หญิง แอน  ไทยอุดม  (Maj. Ann Thaiudom)
    พ.ต.หญิง อุษณีย์  อังคะนาวิน (Maj. Usanee Ankanawin)
    พ.ต.หญิง สุวีณา  เบาะเปลี่ยน (Maj. Suweena Bohplian)