ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 

อ_อนามัยชุมชน

        

อาจารย์ประจําภาควิชาการ

   
  หัวหน้าภาค พันเอกหญิง ดร. อรวรรณ   จุลวงษ์
Col. Orawan   Julawong
Ph.D. (Nursing)  U.S.A.
  รองหัวหน้าภาค

พันโทหญิง อายุพร   ประสิทธิเวชชากูล
Lt. Col. Ayuporn   Prasittivatechakool

วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
  อาจารย์ประจำภาควิชา พันโทหญิง อภิญญา   อินทรรัตน์
Lt.Col.Apinya  Indhraratana
คด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    พัพ.ท.หญิง กุนนที    พุ่มสงวน
Lt.Col.Kunnatee  Poomsanguan
ปรด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข)  ม.มหิดล
    พ.ท.หญิง ศศิพร     อุ่นใจชน
Lt.Col.Sasiporn   Ounjaichon
M.S. (Adult  Nursing) U.S.A.
    พ.ต.หญิง อารีย์    เสนีย์
Maj. Aree  Sanee
M.S.N/M.P.H. (Nursing and Public Health Nursing)U.S.A.
    พ.ต.หญิง องค์อร    ประจันเขตต์
Maj.Ong-on     Prajankett
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์

หมายเหตุ
–  ลำดับที่ 4     ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กศ.วพบ.
–  ลำดับที่ 5     ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ประจำสำนักผู้บังคับบัญชา วพบ.
–  ลำดับที่ 6     ลาศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาการพยาบาลสาธารณสุข