ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

 

อาจารย์ประจําภาควิชาการ

 
                หัวหน้าภาค พ.อ.หญิง ขวัญเรือน  ด่วนดี
  รองหัวหน้าภาควิชา พันโทหญิง สุขภินุช  สังฆสุวรรณ
  อาจารย์ประจำภาควิชา ร้อยเอกหญิง สุวิสา  ปานเกษม
    ร้อยเอกหญิง แสงจันทร์  สุนันต๊ะ
    ร้อยโทหญิง นนทิกา  กองมณี