ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

อาจาร์ประจำภาควิชาการ     รายวิชาที่รับผิดชอบ      งานวิจัย บทความวิชาการและงานสร้างสรรค์      กิจกรรม

                 

อาจารย์ประจําภาควิชาการ

 
                      หัวหน้าภาค พันเอกหญิง บุศรินทร์   อารยธนิตกุล
  รองหัวหน้าภาคพันตรี พันตรีหญิง  พิชยากร   ศรีปะโค
  อาจารย์ประจำภาควิชา พันตรีหญิง ชุลีพร   ชอบสุข
    ร้อยเอกหญิง พชรภรณ์ เกวียนสูงเนิน