กำหนดการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ตรวจร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2559