กองการปกครอง

 พ.อ.(พิเศษ) หญิง สุพัตรา   วัชรเกตุ  ผู้อำนวยการกองการปกครอง
 พ.อ.หญิง อรวรรณ   จุลวงษ์  รองผู้อำนวยการกองการปกครอง
 พ.ต.หญิง แพนนี่   ตรีวิเชียร
 พ.ต.หญิง เสาวณีย์   ทวีวานิชย์
 ร.อ.หญิง จงสฤษฎ์   มั่นศิลป์

 

กิจกรรมกกองการปกครอง

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมน้อมรำลึกบูชาครู “แด่ครูด้วยดวงใจ ๒๕๖๑” เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
กิจกรรม “ครอบครัว วพบ. สุขสันต์ วันสงกรานต์ ๒๕๖๑” ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑