กองการปกครอง

 พ.อ.(พิเศษ) หญิง สุพัตรา   วัชรเกตุ  ผู้อำนวยการกองการปกครอง
 พ.อ.หญิง อรวรรณ   จุลวงษ์  รองผู้อำนวยการกองการปกครอง
 พ.ต.หญิง แพนนี่   ตรีวิเชียร  
 พ.ต.หญิง เสาวณีย์   ทวีวานิชย์